Bell Telephonelaan 4
 2260 Westerlo - Geel
België
Tel.: +32 (0)14/58.10.03
Fax.: +32 (0)14/58.11.20

Info@Vivaldi-Hotel.com
www.Vivaldi-Hotel.com

gps 51.132723,4.941659RESERVEER EEN KAMER

DAGMENU'S VAN DE WEEK

AANVRAAG NIEUWSBRIEF

ONTBIJTBROCHURE

ONTBIJTCADEAUBONS

RESERVATIE ONTBIJT

OVERNACHTINGSCHEQUES

Gratis WiFi internet verbinding in het ganse hotel ! :
Wifi- instellingen

ROUTEBESCHRIJVINGEN
NAAR DE BEDRIJVEN

Zalig Fietsen en wandelen in de Groene Kempen

Kalender met belangrijke evenementen
uit de regio

Toerist info over
de Groene Kempen

Sport en spel

 

Algemene Factuurvoorwaarden
Hotel Vivaldi -  Westerlo

Gratis parking - gratis Wifi
Goedkope overnachting
dagelijks zeer uitgebreid ontbijtbuffet

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.        Alle betalingen dienen uiterlijk binnen de 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.

2.        De opgegeven tarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Tarieven die werden bevestigd op de offerte gelden voor 2 maand.  Als deze termijn verstreken is, kunnen zij worden gewijzigd overeenkomstig de economische omstandigheden.  In dat geval zullen de tarieven worden toegepast die gelden op de dag van de prestatie.

3.        Overmacht.  In geval van overmacht, onvoorzienbare of onweerstaanbare gebeurtenissen of gebeurtenissen buiten de wil van de betrokken partij om, wordt de betrokken partij zonder schadevergoeding ontheven van haar verplichtingen.  Ze verbindt zich er evenwel toe om de andere partij met alle mogelijke middelen op de hoogte te brengen, ten einde de mogelijke schade te beperken.

4.        Verantwoordelijkheid van de hotelhouder.  De hotelhouder is niet aansprakelijk voor schade die zich voordoet ten gevolge van een gebeurtenis die hij onmogelijk kon voorzien (overmacht), in weerwil van de nodige voorzorgen, wegens de omstandigheden en de gevolgen daarvan.  Hij is evenmin aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een –zelfs gedeeltelijke- fout van de klant.  Voor de inbewaringgeving zijn de artikels 1952 tot 1954quater van het Burgerrlijk Wetboek van toepassing.

5.        Om geldig te zijn moeten alle klachten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de 8 dagen na aanbieding van de rekening. Zij rechtvaardigen echter geenszins het niet betalen ervan.

6.        Bij niet betaling op de vervaldag zullen de facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1 % per maand.

7.        Daarnaast zullen de facturen, die niet volledig betaald zijn op vervaldag, verhoogd worden met 10 % van het nog verschuldigd bedrag  met een minimum van 25 € per factuur ten titel van schadevergoeding, onverminderd de conventionele en gerechtelijke intresten en de eventueel verschuldigde gerechtskosten en vergoedingen

8.        De overeenkomst voor reservering van het hotel wordt beheerst door de Belgische wet.  Over alle geschillen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst wordt uitsluitend geoordeeld door de bevoegde rechtbank van Turnhout of door de Heer Vrederechter van het kanton Westerlo.

CONDITIONS GENERALES

 

1.        Tous les paiements se font dans les 30 jours dès la facturation.

2.        Les tarifs indiqués sont susceptibles de modifications sans préavis.  Les tarifs confirmés sur le devis, sont fermes pour 3 mois.  Passé ce délai, ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des conditions économiques.  Les tarifs applicables sont alors ceux en vigueur le jour de la prestation.

3.        Cas de force majeure.  En cas de force majeure, événements imprévisible, irrésistibles ou indépendants de sa volonté, la partie concernée est dégagée de ses obligations sans indemnité.  Elle s’engage néanmoins à informer l’autre partie par tous moyens afin de limiter les dommages potentiels.

4.        Responsabilité de l’hôtelier.  L’hôtelier n’est pas responsable des dommages survenus à la suite d’un événement qu’il a été dans l’impossibilité de prévenir (force majeure), en dépit des précautions nécessaires, en raison des circonstances et des conséquences.  Il n’est pas davantage responsable des dommages causés par l’erreur, même partielle du client.  En matière de mise en dépôt, les articles 1952 et 1954quater du Code Civil sont d’application.

5.        La réception de la facture sans contestation motivée écrite par recommandée dans les 8 jours entraîne acceptation complète des services mentionnés.

6.        Toute facture non payée à l’échéance emportera de plein droit et ce sans mise en demeure préalable un intérêt au taux de 1 % par mois.

7.        En outre, en cas de toute facture non payée à l’échéance nous reviendra le plain droit à titre de dommages-intérêts forfaitaire et irréductibles, un montant égal à 10 % de la valeur de la facture, avec un minimum de 25 € par facture, sans préjudice des intérêts moratoires, conventionnels et judiciaires et des frais et indemnités de procédure éventuellement dus.

8.        Le contrat de réservation de l’hôtel est régi par la loi belge.  Tous les litiges découlant du présent contrat sont tranchés par le tribunal compétent de Turnhout ou par la Justice de Paix du Canton Westerlo.

 

GENERAL CONDITIONS

1.        All our bills shall be paid within 30 days  from the date of invoice.

2.        The rates mentioned may be subject to modifications without prior notice to this effect.  The rates, which have been confirmed in offers, remain valid for a period of 3 months.  Beyond this deadline, they may be modified in line with economic conditions.  The rates, which apply, are those in force on the day the service is provided.

3.        Force majeure.  In the event of force majeure or unforeseeable events beyond one’s control, the party concerned is discharged from its obligations, without this giving rise to compensation.  However, the party concerned agrees to inform the other party via all possible means so as to limit all possible damage.

4.        The hotel manager’s liability.  The hotel manager shall be held liable for any damage, which may arise following an event, which he is unable to foresee (force majeure), in spite of all the necessary precautions, in view of the circumstances and consequences.  Nor shall he be held liable for damage caused by mistake, even partial mistake, by the client.  Articles 1952 and 1954quater of the civil code apply with regard to safekeeping.

5.        As to their admissibility all complaints concerning the invoices have to be made in writing a registered letter within 8 days from the date of invoice. Afterwards or if not  registered written they will not be admitted.

6.        If the invoice has not been paid at due date, an interest of 1 % a month will be rightfully due, without prior notice.

7.        Besides, all invoices, the amount of which is not settled after due date, will be increased by an irreducible indemnity of 10 % of the original invoice amount with a minimum of 25 € per invoice, notwithstanding the interests stipulated by contract and legal interests and the costs and indemnities of eventual juridical proceedings.

8.        The hotel’s booking contract is governed by Belgian law.  Any disputes arising out of the present contract are to be dealt with by the competent Court of  Turnhout or by the justice of peace of the Canton of Westerlo.

 

www.Vivaldi-Hotel.com - Info@Vivaldi-Hotel.com 

ENGLISH VERSION